DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Vize de resedinta

Viza de Reşedinţă

 

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate. 


Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.


Nu poate fi înscrisă în actul de identitate menţiunea privind reşedinţa, dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. 

La înscrierea reşedinţei găzduitorul, persoană fizică sau persoană juridică, completează o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă numărul de persoane care au înscrisă reședința la adresa respectivă (maxim 2 persoane)Dacă la adresa respectivă au înscrisă reşedinţa cel puţin două persoane, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) procedează la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

 

ATENŢIE: Conform art.86 alin.1 din H.G.295/2021, cererea pentru stabilirea reşedinţei se depune personal.

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.


ACTE NECESARE


1.Cererea pentru înscrierea în actului de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei.

Se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă
Anexa 3 (click pentru descărcare) şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2.  Actul de identitate pe care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei

3. Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:


Extras online de carte funciară în cazul imobilelor intabulate emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii 
sau
- Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ - detalii click aici - (original)
sau
- Adeverință de la registrul agricol (ROL) 

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)

IMPORTANT

 

a) Dacă solicitaţi viza într-o locuinţă aparţinând unei alte persoane fizice:

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

 


b) Dacă solicitaţi viza într-un cămin studenţesc:

Cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila.

Se prezintă carnetul de student vizat pe anul în curs  sau o adeverinţă de student.

 
c) Dacă solicitaţi viza într-un cămin aparţinând unei unităţi economice:

Cererea trebuie completată la rubrica destinată găzduitorului cu datele administratorului Căminului, care semnează şi aplică ştampila.

Se prezintă adeverinţa de salariat, după caz.Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate

 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text