DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Comunicate de presa

Informații utile pentru românii din DIASPORA


Aveți actul de identitate expirat sau pierdut și nu puteți veni în țară să obțineți altul?


Puteți obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv(AMBASADA sau CONSULAT) - nu se mai percepe taxă consulară.

Cum trebuie să arate procura: Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta ștampilată pe verso.


În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost întocmită, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi / sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul solicitării actului de identitate (expirare, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.)

Procura specială autentificată la misiuniea diplomatică ori oficiul consular al României din statul respectiv se va prezenta în original de către persoana împuternicită împreună cu certificatul/tele de stare civilă și actul de proprietate.


Copilul dumneavostră a împlinit 14 ani și vreți să-i faceți primul act de identitate românesc fără a mai veni în țară?


Cererea pentru primul act de identitate românesc se poate depune direct la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara în care vă aflați.


Locuiți de mulți ani în străinătate dar încă figurați cu domiciliul în România?


Puteţi beneficia de Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate(CRDS) dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an/de lungă şedere/permanentă, aţi dobândit cetăţenia statului respectiv sau sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European. 


Cererea se poate depune la Ambasada/consulatul României din străinătate.


IMPORTANT: Valabilitatea pașaportului electronic este de 10 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.


Facem precizarea că acest tip de paşaport nu restrânge în niciun fel drepturile cetăţeneşti:


nu mai este necesară cartea de identitate pentru obţinerea noului paşaport (cea existentă se retrage din uz, chiar dacă este expirată). Ca urmare, se va avea grijă apoi doar de valabilitatea unui singur document (paşaport), nu două (carte de identitate şi paşaport).


– faptul că nu se mai deţine o carte de identitate nu afectează drepturile şi îndatoririle privind proprietăţile mobile şi imobile aflate în România pe numele titularului paşaportului CRDS. Evidenţa în ţară a persoanelor CRDS se ţine după ultimul loc de domiciliu avut în România şi după reşedinţa declarată în România (după caz).


– se intră în comunitatea cetăţenilor români CRDS, care permite, de exemplu, participarea la scrutinele electorale organizate în străinătate doar în baza paşaportului (fără necesitatea prezentării altor acte care atestă locuirea legală în acea ţară).


De asemenea, facem menţiunea că posesorii de paşapoarte CRDS pot, oricând doresc, să stea o perioadă mai îndelungată în România (peste 15 zile), să solicite o carte de identitate provizorie pentru perioada petrecută în ţară. Valabilitatea acestui document poate varia între o lună şi un an, în funcţie de situaţia personală a solicitantului (cât timp va petrece în ţară).


Urmează să vă căsătoriți în străinătate și aveți nevoie de un document care să ateste starea civilă (adeverință de stare civilă)?


Documentul ce se eliberează cetățenilor români în scopul încheierii unei căsătorii în străinătate este adeverința Anexa nr. 9 cu privire la mențiunile existente pe marginea actului de naștere. În funcție de statul în care va fi folosit,  acest document poate necesita apostilare sau supralegalizare.


Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la locul de domiciliu deținut în România sau la locul unde a fost înregistrată nașterea dvs.


Ați pierdut certificatul de stare civilă și sunteți în străinătate?


Dacă vă aflaţi în străinătate puteți obține un duplicat al certificatului de stare civilă(naștere/căsătorie) pe baza unei procuri speciale dată la Ambasada/Consulatul României din străinătate. În acest caz nu este necesară nici o formă de apostilare, supralegalizare sau traducere.  


Procura poate fi dată și în fața unui notar public din străinătate, caz în care va trebui să fie, în funcție de statul emitent,
apostilată conform Convenţiei de la Haga din 1961 sau supralegalizată. În acest caz procura va fi tradusă în limba română și legalizată în România.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.


NU SE ACCEPTĂ PROCURI PRIN FAX SAU EMAIL.


Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 


Ce sunt extrasele multilingve de pe actele de stare civilă?


Serviciul de Stare Civilă eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privnd naşterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la 
Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).

AVANTAJELE EXTRASELOR MULTILINGVE


Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei. 


Țările semnatare ale Convenției de la Viena sunt: 
Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Elveţia, Estonia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Luxemburg,  Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, România,  Serbia, Slovenia, Spania, Turcia, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Capului Verde.


Aveți un copil născut în străinătate și vreți să-i faceți certificat de naștere românesc?

Vă puteți adresa Ambasadei/consulatului României din țara în care vă aflați sau serviciului de stare civilă de la ultimul loc de domiciliu din România.


Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.


Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat) sau la un notar public, caz în care va fi 
supralegalizată, sau va avea aplicată apostila, în funcţie de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

În cazul în care doriți să solicitați transcrierea  în țară vă informăm că:

- depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online pe site-ul www.dlep-iasi.ro 

- termenul legal de soluționare este de 30 de zile.

ATENȚIE: În cazul în care veniți în țară impreună cu minorul veți putea obține pașaport abia după transcrierea certificatului de naștere.


V-ați căsătorit în străinătate și vreți să aveți căsătoria recunoscută în România?


Vă puteți adresa Ambasadei/consulatului României din țara în care vă aflați sau serviciului de stare civilă de la ultimul loc de domiciliu din România.


Depunerea dosarului la Starea Civilă a municipiului Iași se face doar pe bază de programare online pe siteul www.dlep-iasi.ro 


Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.


Nu se transcrie certificatul de căsătorie concomitent cu transcrierea certificatului de naștere al titularului.

Certificatele de naștere ale minorilor vor fi transcrise ulterior transcrierii certificatului de căsătorie al părinților, în baza unei programări separate. 


Ați divorțat în străinătate și vreți recunoașterea acestuia în România?


Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene


Divorţul pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscrie prin menţiune, pe marginea actului de căsătorie, cu aprobarea Serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor Iași.

IMPORTANT: Excepție fac divorțurile cu minori care necesită procedura de exequator(recunoaștere) la tribunalul competent din România.


Termenul de soluţionare a cererii: 30 de zile.


Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

Divorţul pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca se înscrie prin menţiune, pe marginea actului de căsătorie, numai după recunoaşterea hotărârii de divorţ de către tribunalul competent din România(PROCEDURA DE EXEQUATOR). Dacă la data divorțului cetățeanul român avea și cetățenia statului în care s-a produs divorțul , atunci nu este necesară procedura de exequator, se aplică procedura prevăzută la statele membre UE.


Pentru detalii și alte informații vă recomandăm să vă informați doar din surse oficiale:


DLEP IAȘI - www.dlep-iasi.ro


Informații consulare - www.econsulat.ro

Ministerul Afacerilor Externe - www.mae.ro

Serviciul de Pașapoarte Iași - www.pasapoarte.mai.gov.ro
 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text