DLEP_IS Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Carte identitate

Informaţii generale despre actul de identitate


În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE.

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitateIMPORTANT PRIVIND INTERDICȚIA  ÎNSCRIERII ÎN ACTUL DE  IDENTITATE A  UNEI ADRESE DE DOMICILIU, DACĂ ÎN R.N.E.P. SUNT  ÎNREGISTRATE MAI MULT DE  10 PERSOANE LA ADRESA RESPECTIVĂ ȘI EXCEPȚIILE INSTITUITE DE LEGIUITOR-click aici

CEREREA SE POATE DEPUNE EXCLUSIV PE BAZA PROGRAMĂRII ON-LINE FĂCUTE PRIN APLICAȚIA DE PROGRAMARE ONLINE DE PE SITE 


Pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face numai pe bază de programare online la Biroul 6 - click aici

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

 -    4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; 

 -    7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; 

 -  până la data de 03.08.2031 pentru persoanele peste de 25 ani;

IMPORTANT : Actul de identitate se eliberează DOAR SOLICITANTULUI. Prin excepție, eliberarea actului se poate face altei persoane DOAR ÎN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE.

Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a solicitat primul act de identitate la împlinirea 14 ani se poate face și părintelui prezent la depunerea cererii.Prin excepție, eliberarea către un terț se poate face doar cu procura specială dată de către minor și asistat de părinte sau reprezentantul legal.

Anunț informativ - privind înregistrarea mai multor persoane la o adresă


INTERDICȚIA  ÎNSCRIERII ÎN ACTUL DE  IDENTITATE A  UNEI ADRESE DE DOMICILIU, DACĂ ÎN R.N.E.P. SUNT  ÎNREGISTRATE MAI MULT DE  10 PERSOANE LA ADRESA RESPECTIVĂ ȘI EXCEPȚIILE INSTITUITE DE LEGIUITOR

 

 

 

ART. 28  din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

 

(4) Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă.

(5) Limita prevăzută la alin. (4) nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse şi al situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1).


(6) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin 
familie extinsă se înţelege titularul dreptului locativ, soţul/soţia acestuia, rudele titularului dreptului locativ ori ale soţului/soţiei în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.


Detalii despre eliberarea actului către altă persoană în art 44 din HG
 295/2021


FOARTE IMPORTANT

Actul de identitate lăsat în posesie la depunerea cererii va fi prezentat în vederea anulării la data ridicării noului document de identitate


Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorie este de un an.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente -
click aici

a)  Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare

 

b)  Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la litera a)

 

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

c)   Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr.7), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali

d)   Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

IMPORTANT PENTRU LOCUITORII DIN COMUNELE ARONDATE !!!!

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

 - la 
expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; 

  - daca s-au
modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.);

   - în cazul
schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

     - în cazul
deteriorării actului de identitate;

     - în cazul
pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

     - când
fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

     - în cazul
schimbării sexului;

     - în cazul
anulării actului de identitate;

     - în cazul
atribuirii unui nou CNP;

     - pentru 
preschimbarea buletinelor de identitate.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani  cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Actul de identitate aflat în termen de valabilitate (și care nu a fost invalidat) poate fi lăsat în păstrare titularului până la eliberarea noului act.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei sau există posibilitatea achitării, în 15 zile, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
www.depabd.mai.gov.ro

Atragem atenţia cetăţenilor  să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii. 

Începând din data de 01.07.2023 cetățenii beneficiază de fotocopiere gratuită a documentelor necesare întocmirii actului de identitate


 

Serviciul de Stare Civilă

Adresa: Str. V. Alecsandri, nr.8,
Cod postal RO 700054;

Contact:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: Iasi, IULIUS MALL - et. 2,
Bdul. Tudor Vladimirescu

Contact:

Instrumente de accesibilitate

Mărime text